મન બગાડે એવા વિચારો અને મૂડ બગાડે એવા લોકોથી હંમેશાં દૂર રહેવું, તમે જેટલા સચા હશો એટલા તમે જ એકલા હશો કેમ કે લોકોને સત્ય જાણવું છે પણ માનવું નથી

આવા જ જીવન ઉપયોગી સુવિચારો, લેખો વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો...

    10-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar negetive 
 
 
 
મન બગાડે એવા વિચારો અને મૂડ બગાડે એવા લોકોથી હંમેશાં દૂર રહેવું,
તમે જેટલા સચા હશો એટલા તમે જ એકલા હશો કેમ કે લોકોને સત્ય જાણવું છે પણ માનવું નથી