જીવનની લડાઈ એકલા જ લડવાની હોય છે કેમ કે લોકો તો માત્ર આશ્વાસન આપે છે સાથ નહીં

    11-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

life gujarati suvichar 
 
 
જીવનની લડાઈ એકલા જ લડવાની હોય છે કેમ કે લોકો તો માત્ર આશ્વાસન આપે છે સાથ નહીં
 
 
અમારી સાથે જોડાયેલા રહો...