મનુષ્યના મગજમાં બે ઘોડા દોડાતા હોય છે.એક Negative અને બીજો Positive...

    14-May-2022
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar positve 
 
 
મનુષ્યના મગજમાં બે ઘોડા દોડાતા હોય છે.
એક Negative અને બીજો Positive
જેને વધારે પોષણ મળે છે તે ઘોડો જીતી જાય છે...