કોઇનું કહ્યું ન માનવું એ આપણા મરજીની વાત છે પણ કોઇનું માન જાળવવું એ

    25-Jun-2022
કુલ દૃશ્યો |

culture quotes 
 
 
કોઇનું કહ્યું ન માનવું એ આપણા મરજીની વાત છે
પણ કોઇનું માન જાળવવું એ આપણા સંસ્કારની વાત છે
 
 
 

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly