ગુજરાતી ફિલ્મજગત

ગુજરાતી ફિલ્મોનો ‘સુવર્ણયુગઃ જતો રહ્યો? કે હજી આવવાનો બાકી છે?

ગુજરાતી ફિલ્મ વૈભવની અસ્મીતાના છડીદારની અનુભૂતિનું રસપાન એટલે ગીત, સંગીત, કળાની દુનિયાનું અમૃત...