રાષ્ટ્રીય વિચારો પ્રકાશિત કરતું ગુજરાતનું એકમાત્ર સામયિક

Online Subscribe - ઑનલાઇન લવાજમ

(૧)

Subscribe Sadhana Saptahik Magazines for One Year

સાધના સામયિકનું એક વર્ષનું લવાજમ

(મેગેઝિન પોસ્ટ સહિત)

₹1500/-

(૨)

Subscribe Sadhana Saptahik Magazines for Three Year

સાધના સામયિકનું ત્રણ વર્ષનું લવાજમ

(મેગેઝિન પોસ્ટ સહિત)

₹4100/-

નોંધ - મેગેઝિન પોસ્ટની સુવિધા માત્ર ગુજરાતના વાચકો (ગ્રાહકો) માટે જ છે.