ગુણકારી તુલસીના પાન ચાવવાથી થાય છે આટલા બધા ફાયદા

    ૧૧-ઓક્ટોબર-૨૦૧૯   

   
 
એક સાથે અનેક રોગો મટાડવાની શક્તિ ધરાવે છે તુલસી. તેના પાન દરરોજ ચાવી ચાવીને ખાવાથી શરીરને ખૂબ ફાયદો થાય છે