સંઘર્ષ વગરની સફળતા મીઠા વગરના ભોજન જેવી હોય છે. તેનાથી ભુખ તો મટી જાય છે પણ તે સ્વાદિષ્ટ લાગતી નથી

    ૨૪-જૂન-૨૦૧૯   

 
સંઘર્ષ વગરની સફળતા મીઠા વગરના ભોજન જેવી હોય છે. તેનાથી ભુખ તો મટી જાય છે પણ તે સ્વાદિષ્ટ લાગતી નથી