કચ્છ

તમે કચ્છને કેવી રીતે લખો છો? KUTCH કે KACHCHH? કયું સાચું ગણાય?

જિલ્લાની સરકારી વેબસાઈટમાં બધે જ કચ્છની સાચી જોડણી kachchh જ લખવામાં આવી છે. Wikipedia માં પણ લખવામાં આવ્યું છે કે kutch હવે જુનો સ્પેલિગ છે. કચ્છની સાચી જોડણી kachchh છે...