સંસ્કૃતિની જાણી-અજાણી વાતો

રંગ અવધૂત ઉત્તમ શિક્ષક પણ હતા..

પાંડુરંગે પંચમહાલના ગામડે -ગામડે ફરીને જાગૃતિનું કામ કર્યું હતું. ગાંધીજીએ સ્થાપેલી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં તેઓ જોડાઈ ગયા હતા. તેઓ અહીંના છાત્રાલયમાં રહેતા...

હતાશા (ડિપ્રેશન)માં સૌથી મોટી મદદ સૂર્ય પ્રકાશ કરી શકે

તમારે બુદ્ધિ વધારવી છે? સૂર્ય તમારી મદદ કરી શકે છે ! માણસની ચેતનાનો વાહક છે સૂર્ય. બુદ્ધિને શુદ્ધ કરનારો દેવ છેઃ સૂર્ય નારાયણ...

ફોનોગ્રાફના ઉદ્ધાટનમાં ઋગ્વેદની પ્રથમ ઋચા રેકોર્ડ થઈ હતી..

તમને ખબર છે? દુનિયાના પહેલા ફોનોગ્રાફ માટે ઋગ્વેદનો આ વૈદિકમંત્ર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો..