અપનાવવા જેવા સાત જીવન મંત્ર | 7 Mantras of Success

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

Mantras of Success  
 
 

અપનાવવા જેવા સાત જીવન મંત્ર | 7 Mantras of Success 

 

Mantras of Success  
 
 
#1 જ્યાં કદર ન થાય ત્યાં જવું નહીં
#2 જે સાંભળે નહીં તેને સમજાવવા નહીં
 

Mantras of Success  
 
#3 જે પચે નહીં તેને ખાવું નહીં
#4 જે સત્ય પર પણ રિસાય તેને મનાવવા નહીં
 

Mantras of Success  
 
#5 જે નજરથી પડી જાય તેને પછી ઉઠાવવા નહીં
#6 જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે તો ગભરાવું નહીં
 

Mantras of Success  
 
#7 ઋતુઓની જેમ જે દોસ્ત બદલે તેને દોસ્ત બનાવવો નહીં
 
 
ટૂંકી વાર્તા , મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

Twitter - https://twitter.com/sadhanaweekly