ટૂંકી વાર્તા

દુનિયાના નવ ધનપતિઓની સમજવા જેવી સત્યઘટના | Story of Rich People

નાવને તરતી રાખવી હોય તો પાણી ખૂબ જ જરૂરી છે. પાણી વિના નાવ ના તરે એ સત્યઘટના છે. પણ સાથે સાથે એ હકીકત પણ યાદ રાખવી જોઈએ કે .....

ખડ્ડા - આજની ટૂંકી વાર્તા । ‘કલ, સુબહ મૈં ઈસકો ગાડ આઉંગા, જીતના પ્યાર કરના હૈ, કર લે...’

આવી જ ટૂંકીવાર્તા વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

દવાનું પડીકું – એક બોધપ્રદ વાત…

સમાજ માટે આશાવાદી અને નિરાશાવાદી બંને માણસો કામના છે, કારણ કે આશાવાદી એરોપ્લેનની શોધ કરે છે અને નિરાશાવાદી પેરાશૂટની શોધ કરે છે...

મનનો કાટ | માત્ર ૧ મિનિટ । આજની ટૂંકી વાર્તા

આવી જ ટૂંકી વાર્તાઓ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

આજની ટૂંકી વાર્તા । પંચેન્દ્રિય । આ પાંચેપાંચ ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કેળવો તો અને જીવન પંચામૃત બની શકે છે

વધુ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા વાંચવા અમારી વેબની મુલાકાત લેતા રહો.....

આંધળો અનુભવ | એક સરસ ટૂંકી વાર્તા

દુનિયામાં જેટલા દુ:ખી જીવો છે એ પોતાના કર્મના અધારે છે. નસીબના અધારે નહીં...

પૃથ્વીપટે હું કોણ ? એક સરસ ટૂંકી બોધવાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । પૃથ્વીપેટે હું કોણ? । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો....

આજની વાર્તા - અમીર આળસુ

આજની ટૂંકી વાર્તા । અમીર આળાસુ । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

ઝાડ - પિતાજી હું આ વૃક્ષ કાપું?

આજની ટૂંકી વાર્તા । ઝાડનું સફેદ લોહી । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

આજની ટૂંકી વાર્તા । ગાયની માટી | એક સરસ બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । ગાયની માટી । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો....

આજની ટૂંકી વાર્તા । ધૂળનાં પોટલાં | એક સરસ બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । ધૂળનાં પોટલાં । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

માત્ર ૧ મિનિટ । દુઃખ કોને નથી? । એક બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । દુઃખ કોને નથી? । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

માત્ર ૧ મિનિટ । હું શ્રેષ્ઠ છું ?’ । એક બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । હું જ શ્રેષ્ઠ છું । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

જીવન અને મરણ તો સંસારનો નિયમ છે

આવી સ્ત્રીઓ જ ગૃહની લક્ષ્મીઓ છે અને તે ઘરને શોભાવે છે...

હિસાબ - માના પ્રેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું.

કારણ કે માના પ્રેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું...

વાઘ પર સવારી - ઇચ્છાઓનો વાઘ અને આપણે

વાઘ પર સવારી - ઇચ્છાઓનો વાઘ અને આપણે ..

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે.

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે...

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો..

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!..

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં...

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં.....