ટૂંકી વાર્તા

પૃથ્વીપટે હું કોણ ? એક સરસ ટૂંકી બોધવાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । પૃથ્વીપેટે હું કોણ? । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો....

આજની વાર્તા - અમીર આળસુ

આજની ટૂંકી વાર્તા । અમીર આળાસુ । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

ઝાડ - પિતાજી હું આ વૃક્ષ કાપું?

આજની ટૂંકી વાર્તા । ઝાડનું સફેદ લોહી । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

આજની ટૂંકી વાર્તા । ગાયની માટી | એક સરસ બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । ગાયની માટી । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો....

આજની ટૂંકી વાર્તા । ધૂળનાં પોટલાં | એક સરસ બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । ધૂળનાં પોટલાં । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

માત્ર ૧ મિનિટ । દુઃખ કોને નથી? । એક બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । દુઃખ કોને નથી? । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

માત્ર ૧ મિનિટ । હું શ્રેષ્ઠ છું ?’ । એક બોધપ્રદ ટૂંકી વાર્તા

આજની ટૂંકી વાર્તા । હું જ શ્રેષ્ઠ છું । આવી જ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો..

જીવન અને મરણ તો સંસારનો નિયમ છે

આવી સ્ત્રીઓ જ ગૃહની લક્ષ્મીઓ છે અને તે ઘરને શોભાવે છે...

હિસાબ - માના પ્રેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું.

કારણ કે માના પ્રેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું...

વાઘ પર સવારી - ઇચ્છાઓનો વાઘ અને આપણે

વાઘ પર સવારી - ઇચ્છાઓનો વાઘ અને આપણે ..

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે.

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે...

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો..

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!..

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં...

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં.....