આ બધાય દુ:ખી છે, પણ સાહેબજેની નજર પોતાના પરિવાર તરફ છે એ સૌથી વધારે સુખી છે....!!!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૦-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |
 
gujarati suvichar
 
ગામડામાં રહેનારની નજર શહેર તરફ છે,
શહેરમાં રહેનાર ની નજર વિદેશ તરફ છે,
વિદેશમાં જનારની નજર વિશ્વ તરફ છે,
 
આ બધાય દુ:ખી છે, પણ સાહેબ
જેની નજર પોતાના પરિવાર તરફ છે એ સૌથી વધારે સુખી છે....!!!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik