સૌથી લાંબો શ્વાસ છે "વિશ્વાસ" સૌથી મુશ્કેલ આસન છે "આશ્વાસન" સૌથી મુશ્કેલ યોગ છે "વિયોગ" અને ...

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૩૦-માર્ચ-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
સૌથી લાંબો શ્વાસ છે "વિશ્વાસ"
સૌથી મુશ્કેલ આસન છે "આશ્વાસન"
સૌથી મુશ્કેલ યોગ છે "વિયોગ"
અને સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગ છે "સહયોગ"
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik