જે છે એને છૂપાવવાનો પ્રયત્ન ના કરો, જે નથી એને બતાવવાનો પ્રયત્ન ના કરો...!!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૨૯-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar  
 
જે છે એને છૂપાવવાનો પ્રયત્ન ના કરો,
જે નથી એને બતાવવાનો પ્રયત્ન ના કરો...!!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik