યોગ-આસન

પેટને મસ્ત રાખવું હોય તો દર્‌રોજ કરવા જેવું આસન : શશાંકાસન

શશાંકાસન શશાંક એટલે સસલાના દેખાવ જેવું. આસન એટલે રોકાવું. આ આસનની પૂર્ણ સ્થિતિમાં સસલા જેવો દેખાવ બનતો હોવાથી તેને શશાંકાસન કહે છે...

ઘરે યોગ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો? તો આ તમારા માટે છે, આટલું ધ્યાન આપો

આપણે સૌએ વિચાર્યુ જ હશે કે યોગા કરીએ. જો આવું વિચાર્યુ હોય તો સારી જ વાત છે. બસ આટલું ધ્યાન રાખો…....

ઉષ્ટ્રાસન : સાઈટિકાના દર્દમાં, સુવાવડ પછી, તાજી સુવાવડી માટે, પીઠના દુઃખાવામાં શ્રેષ્ઠ

તકલિફ હોય તો યોગ શિક્ષકની સલાહ લીધા પછી આસન અભ્યાસ કરવો...

રોજ કરો શશાંકાસન - પેટને રાખે મસ્ત, ગેસને રાખે દૂર,

શશાંકાસન શશાંક એટલે સસલાના દેખાવ જેવું. આસન એટલે રોકાવું. ..

મંડુકાસન : પેટ અને પેટના આંતરડાના રોગ માટે ડાયાબિટીસ માટે આ આસન સારુ છે.

મંડૂક એટલે દેડકો. આ આસન કરતી વખતે દેડકા જેવો આકાર થતો હોય તેને “મંડૂકાસન” કહેવામાં આવે છે...

જમ્યા પછી તરત જ કરી શકાય તેવું આ એક માત્ર આસનઃ વજ્રાસન

આ આસન સરળ છે, લાંબા સમય સુધી કરી શકાય છે. ..

સ્ટ્રીટલાઈટની ચોકી કરતા અંધકાર સાથે વાત માંડવા જેવી હોય છે.

સ્ટ્રીટલાઈટની ચોકી કરતા અંધકાર સાથે વાત માંડવા જેવી હોય છે. ..

રાધાની લટ કે લયની રાધા..!

રાધાની લટ કે લયની રાધા..!..

વિચાર વૈભવ : સાયબર શેરીની ટેરવા ટેક્નીક કરતાં સવાયું લાગે છે આ... રોબોટયુગનું પરોઢ

વિચાર વૈભવ : સાયબર શેરીની ટેરવા ટેક્નીક કરતાં સવાયું લાગે છે આ... રોબોટયુગનું પરોઢ..