પ્રદીપ ત્રિવેદી

પ્રદીપ ત્રિવેદી એટલે મી. ગૂડબાય. વર્ષના અંતે જે છાપાઓની ગૂડ બાય પૂર્તિઓ પ્રકાશિત થાય છે તેમાં ખૂબ મોટો ફાળો તેમનો હોય છે. રમત ગમત ક્ષેત્રે તેમણે ખૂબ લખ્યું છે. દેશ-વિદેશનાં છાપાઓનું સારું એવું કલેક્શન તેમની પાસે છે. યોગ કરવા અને કરાવવા તેમને ગમે છે. સાધના સાપ્તહિક્ના તેઓ નિયમિત લેખક છે. પહેલા "ગુજરાતને જાણો અને માણો" પછી "રાજ્યને જાણો અને માણો" અને હવે "લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ"ની કોલમ તેઓ સાધનામાં લખે છે.

@@BEFORE-BODY-END-DATA@@