ગુજરાત ટુરિઝમ

ભૂજિયો કોઠો | જામનગરથી કચ્છનું ભુજ શહેર જોવું હોય તો આ કોઠા પર જવાતુ...

ઘણા લોકો એવું માને છે કે, છેક ઉપર ચઢીને જોઈએ તો કચ્છનું ભૂજ શહેર દેખાતું હતું, તેથી તેને ભૂજિયો કોઠો કહેવાય છે...

૫૫૯ વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલ ઢોલીનો ઢોલ આજે પણ એના પાળિયામાં ધ્રબુકે છે !!

વ્રજવાણી ઐતિહાસિક સતીસ્મારક ખાતે ૫૫૯ વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલ ઢોલીનો ઢોલ આજે પણ એના પાળિયામાં ધ્રબુકતો હોય !..

જૂનાગઢનું ભરતવન : એક એવું અજાણ્યું સ્થળ જ્યાં દરેક ગુજરાતીએ જવું જોઇએ!

ગુજરાતનાં આ સ્થળે તમે ગયા છો ?..