પાથેય

દરેક દિકરાએ અને માતા-પિતાએ વાંચવા જેવી બોધકથા…

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

સંતાન । મા તો મા છે... પુત્રની આ વાત સાંભળી માતાએ જે કહ્યું તે વાંચવા જેવું છે

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો… ..

બોધકથા । એક ગરીબ છોકરાનો વિચાર...આ વિચાર વાંચવા જેવો છે!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા - કોઇ અપશબ્દો બોલે તો...? ગૌત્તમ બુદ્ધ જણાવે છે શું કરવું !

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા - ગુસ્સાની સચોટ દવા | ...અને સાધુએ આપેલી દવા કામ કરી ગઈ...!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

મૂંડન - એક હ્યદયસ્પર્શી બોધકથા | એક ખૂબ પ્રેરણાત્મક વાત છે....

તમારા દિકરાએ તેનું વચન પાળ્યું છે. અને આપે પણ તેમા સાથ આપ્યો છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર...!! ..

બોધકથા । માનવીનું મૂલ્ય । મનુષ્ય તરીકેનું મૂળભૂત મૂલ્ય

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો… ..

બોધ કથા । પાણીની બોટલ | અને સફળતા મુસાફરના હાથમાં આવેલી પાણીની બોટલની જેમ સરકી જાય છે.

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો… ..

બોધ કથા । ઘાસનો રંગ…લાલ । વાર્તાના અંતમાં એક સમજવા જેવો સંદેશ છે…!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

પાથેય । ચાણક્યની ત્રિગુણી પરીક્ષા જાણવા જેવી છે

હું શું કામ તમારી એ વાત સાંભળું ?'..

ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા પહેલાં...! તો આપણી પ્રાર્થના અચૂક ફળે છે...!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । જોકરની શિખ | તમે એક જોક્સ પર વારંવાર હસી શકો??!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । તો સફળતાનું આકાશ માપવું અઘરું નથી

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । મૌન એક શક્તિ છે…!! માગ્યા વિના સલાહ આપવી એટલે…

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । જિંદગી “બહુ ગઈ થોડી રહી, થોડા માટે કેમ કંલકિત કરવી…”

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । સાદગી જ સૌથી મોટું આભૂષણ છે

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । વૈરાગ્ય અને પતિ - પત્ની । સ્ત્રીએ જે કહ્યું તે વાંચવા જેવું છે....!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । ચકલીની ચતુરાઈ અને શિખામણ

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । જે થાય છે તે સારા માટે…। ચોથા ચોરનું પછી શું થયું?

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । જેવા આપણા મનમાં વિચારો | મનની વાત મુખ પર

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધ કથા । મન કી માને હાર, મન કી માને જીત ।

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । તમાશો ન જુવો...પ્રયાસ કરો...! બેટા...તું તો ખૂબ સમજુ થઈ ગઈ છે. દિકરી તરત કહ્યું કેમ કે મારી પાસે મારા આદર્શ દાદા છે...!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

૧૦૦ ઊંટ અને એક વ્યક્તિની સમસ્યા….એક ખૂબ સરસ પ્રેરણાત્મક બોધકથા

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા | તું એ જ કરે છે જે તું ઇચ્છે છે પણ થાય છે એજ જે હું ઇચ્છું છું!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । ચકી-ચકો । બોધ : જીવનમાં આ ૧૦ સત્ય જાણી લો...

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । જીવન જીવવા માટે સારા જગતનું નિર્માણ કરવું હોય તો પોતાની જાતને, પોતાના મન અને વિચારને બદલો દુનિયા આપો આપ બદલાઈ જશે..!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । મધમાખીનો સંદેશ | ચકલીની આ વાત સાંભળી મધમાખીએ સુંદર જવાબ આપ્યો...

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । તેનાથી શું ફેર પડવાનો છે…?

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા | જે પણ કરો સર્વશ્રેષ્ઠ કરો | સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવાની તક ભગવાન બધાને આપે છે.

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

બોધકથા । આટલું સમજી લો તમે ક્યારેય હાર નહીં માનો...!!

બોધ એ છે કે એક દિવસમાં બગડી જનારા દૂધમાં ક્યારેય ન બગડનારું ધી છુપાયેલું છે... ..

બોધકથા | દિકરીએ પથ્થર વડે કાર પર લખ્યું હતું કે,

દિકરીએ શું લખ્યું હતું અને આ પરથી બોધ શું મળે છે તે બોધકથા વાંચવા જેવી છે.....

બોધકથા । સંન્યાસી મન । શું આ બહુ શરમની વાત છે?

બીજા ભિક્ષુનું મન તો વિકારથી ભરેલું હતું. આપણે આપણા મનમાં સમાયેલ વિકારો અને વાસના પર નિયંત્રણ કરી લઈએ તો ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ સંન્યાસી જ છીએ...

બોધકથા । ભગવાનનો દોસ્ત | ભગવાનના દોસ્ત બનવું કેટલું સહેલું છે!

ચાલતા ચાલતા તે સજ્જન માણસ જે વિચારે છે તેમાં ખૂબ મોટો બોધ છે.....

બોધકથા । મુર્ખાઓને ઉપદેશ આપવો એટલે તેમના ક્રોધને વધારવો. આ માટે એક બોધ કથા છે…વાંચો

જે રીતે સાપને દૂધ પીવડાવવાથી તેના ઝેરમાં વૃદ્ધી થાય છે તેમ મુર્ખાઓને ઉપદેશ આપવો એટલે તેમના ક્રોધને વધારવો...

કલાકારની માતૃભાષા જાણવા એક યુક્તિ કરાઈ અને તે કામ કરી ગઈ! આ યુક્તિ કઈ?

માતૃભાષામાં બોલવાની, લખવાની, અરે ઝઘડવાની ક્ષમતા ગુમાવનારને ઝટ તેની ગરીબાઈ નજરે ચડતી નથી...

બોધ કથા । કાગડાની મુશ્કેલી । જ્યારે મોરે કહ્યું હું કાગડો બનવા માંગુ છુ!

જીવનમાં ખુશ રહેવું હોય તો સ્વયંની તુલના કોઈની સાથે ન કરો. દુનિયામાં તમે એક જ છો, તમારા જેવું બીજું જોઇ નથી...

સંગતની અસર । જે મન, કાર્ય અને બુદ્ધિથી પરમહંસ છે તેણે કાગડાઓની સભાથી હંમેશાં દૂર રહેવું જોઇએ.

હંસ નીચે પડ્યું અને તેણે શિકારીને જે કહ્યું અને તેના જવાબમાં શિકારીએ જે કહ્યું તે એક બોધ છે…. ..

એક વૃદ્ધ ગીધની ખૂબ જ પ્રેરણાત્મક સલાહ । વાંચો માત્ર એક મિનિટ લાગશે!

પૃથ્વી પરના દરેક માનવીએ આ વાંચવી જોઇએ | આળસ કરીને આપણે આપણું કર્મ છોડી દઈએ તો ભવિષ્યમાં તે આપણા માટે ઘાતક સાબિત થાય છે...

પાથેય । ઉપદેશનો અમલ । બુદ્ધ વિચાર - માત્ર સાંભળવાથી શું થાય? વિચારોને જીવનમાં ઉતારવા પડે...!

કથાનાં વચનોને જીવનમાં ઉતારવા મહેનત કરવી પડે, તો જ જીવનમાં બદલાવ આવશે, ખાલી સાંભળી લેવાથી નહીં...

પાથેય । વચન પાલન । એક વચન, જીવન અને મરણ

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો… ..

જીવનમાં સુખ-શાંતિ જોયતી હોય તો આ પાંચ બાબતોથી હંમેશાં દૂર રહેવું!

અહીં કલિયુગનો મતલબ ખરાબ સમય સાથે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઉક્ત પાંચ કામોમાંથી કોઈ એક પણ કામ કરે છે. તો તેના જીવનમાં કલિયુગ એટલે કે ખરાબ સમય શરૂ થાય છે. ..

પાથેયે । યાદશક્તિ વધારવાની એક માત્ર અસરકારક રીત

જ્યારે એક મુલાયમ દોરડું વારંવાર ઘસાવાથી પથ્થર પર પણ ખાડા પાડી દે, તો શું સતત અભ્યાસ કરવાથી હું વિદ્વાન ન બની શકું? ..

આ ત્રીજો મિત્ર દરેકને છેલ્લે સુધી સાથ આપે છે...વિશ્વાસ નથી? તો વાંચો!

પ્રથમ મિત્ર ધન, સંપત્તિ, જમીન જેને મનુષ્ય સૌથી વધુ ચાહે છે. બીજો મિત્ર પતિ-પત્ની, બાળકો, ભાઈ સહિતનાં સંબંધીઓ. જેઓને માટે માણસ અનેક દુઃખ, કષ્ટ ઉઠાવે છે, જ્યારે ત્રીજો મિત્ર..

સિંહણ - જરૂર છે માત્ર એક ત્રાડની.

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

પાથેય | જેવું આપશો તેવું મેળવશો | વાંચો એક સમજવા જેવો પ્રસંગ

ગોવાળનો જવાબ સાંભળી પેલો દુકાનદાર ભોંઠો પડી ગયો| દુકાનદારની જેમ આપણે પણ આપણા જીવનમાં અન્યને જે આપીએ છીએ તે જ સામે મેળવીએ છીએ. ..

પાથેય । આટલું નહી કરો ત્યાં સુધી તમને સફળતા નહિ મળે...!!

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

પ્રતિભાનો અહંકાર | ક્યારેય પણ અભિમાન ન કરવું જોઇએ...વાંચો તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ

મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…..

પાથેય । બુદ્ધપૂર્ણિમા નિમિત્તે વિશેષ...| વિનમ્રતાનું મહત્વ

જો કોઈ સારી વાત જીવનમાં ઉતારવી છે તો સૌથી પહેલાં અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ. જેની પણ વાત સાંભળતા હો તેના માટે મનમાં માન-સન્માનનો ભાવ હોવો જોઈએ. વિનમ્રતાની સાથે જ સારી વાતોને જીવનમાં ઉતારી શકાય છે...

પાથેય । રાજાની જેમ દરેક પાસે આ ચાર રાણીઓ છે! તમે કોને સૌથી વધુ પ્રેમ કરો છો?

રાજા જ્યારે મરણપથારીએ પડ્યો ત્યારે રાજાએ પોતાની બધી રાણીઓને પોતાની સાથે આવવા માટે વિનંતી કરી...

એક માતાની શક્તિ તમને ખબર છે…તે મંદબુદ્ધિના બાળકને મહાન વ્યક્તિ બનાવી શકે છે

“તમારો આ દિકરો વિષેશ છે. તેની બુદ્ધિ અદભુત છે. તે એટલો બધો હોંશિયાર છે કે તેને ભણાવી શકે એવો કોઇ શિક્ષક અમારી શાળામાં નથી...